معاونت آموزشی ، تحقیقاتی و دانشجویی ، فرهنگی

منوی معاونت

مسئول مرکز

محمد رضا نژادحسین

ارشد علوم تربیتی و دانشجوی ارشد یادگیری الکترونیکی


کارشناس مرکز

زهرا آقاجری

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار