معاونت آموزشی ، تحقیقاتی و دانشجویی ، فرهنگی

منوی معاونت

مسئول مرکز

محمد رضا نژاد حسینی

رشته: ارشد علوم تربیتی- دانشجوی ارشد یادگیری الکترونیکی


کارشناس مرکز

زهرا آقاجری

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار