معاونت آموزشی ، تحقیقاتی و دانشجویی ، فرهنگی

 

 

معاون محترم آموزشی ،تحقیقاتی و دانشجویی شهرستان: جناب آقای دکتر علی ویسی

  • مستقیم:061-52839012
  • داخلی: 

آدرس ایمیل:  ali_veisi1556@yahoo.com