مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده در راستای استانداردهای اعتبار بخش...

کارگاه آموزشی جستجوی متون

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده در راستای استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای و به منظور توانمندسازی کارکنان ،کارگاه جستجوی متو...
1397/12/11 | خ آغاجری | | اطلاعیه،اطلاعیه،صفحه اصلی | 1201 | 0 نظر | print | |

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده در راستای استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای و به منظور توانمندسازی کارکنان ،کارگاه جستجوی متون را درتاریخ 12/12/1397 برگزار می نماید. این کارگاه با هماهنگی واحد آموزش ضمن خدمت ستاد دانشکده و با احتساب هشت ساعت آموزش ضمن خدمت برگزار می گردد. 

نویسنده
خ آغاجری

b.bagdeli@yahoo.vom
*******

خ آغاجری

  نظرات

نظری وجود ندارد.