در راستای توانمند سازی اعضای محترم هیأت علمی جهت آموزش مجازی ، مرکز مطالعات و ت...

کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیک

در راستای توانمند سازی اعضای محترم هیأت علمی جهت آموزش مجازی ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی دانشکده اقدام به برگزاری...
1399/06/06 | خانم رفیعی | | مرکز مطالعات،صفحه معاونت آموزشی | 80 | 0 نظر | print | |

در راستای توانمند سازی اعضای محترم هیأت علمی جهت آموزش مجازی ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی دانشکده اقدام به برگزاری کارگاهی جهت آشنایی اساتید با نرم افزار Stioryline ورژن  دو در تاریخ 99/06/10 از ساعت 9 لغایت 11 صبح در محل سایت دانشکده پیراپزشکی نموده است. لذا بدین وسیله از اعضای محترم هیأت علمی تقاضا می شود با توجه به محدودیت فضا و التزام به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شرایط کنونی کووید-19جهت حضور با خانم مهندس برزگر هماهنگی نمایند. مزید امتنان است جهت تسهیل درکار ،قبل از حضور نرم افزار مورد نظر را روی لپ تاب های شخصی نصب نمایند.

نویسنده
خانم رفیعی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم رفیعی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو